musedia - utställning, it-design, publikundersökning
 
 musedia audioguide
 
översikt

om audioguider
välja teknik
produktion
hantering
resurser
produktion

audioguider kan produceras på olika sätt. antingen av en extern producent, eller av museet/besöksmålet självt. eller genom samarbete mellan producent och museum vilket är en allt vanligare modell.

vid produktionen är naturligtvis innehållet väsentligt, vad guiden ska förmedla och hur. om ska besökarna kunna få välja att lyssna på innehållspunkter efter eget intresse eller följa en tänkt rutt är också en del av produktionsarbetet.

utveckling av innehåll till audioguider består av flera delmoment:
- identifiering av övergripande innehåll
- val av målgrupp / målgrupper
- framtagning av koncept / tilltal
- skapande av innehållsmanus
- inspelning
- redigering
- lansering

den kanske viktigaste frågan är:
vilken är målgruppen/målgrupperna för audioguiden? en stor grupp människor upplever och lär bäst genom att lyssna och titta. för dessa personer är audioguider mycket välkomna.

samtidigt förhåller sig olika ålders- och intressegrupper olika till hur ett innehåll förmedlas. det kan därför vara värt att
fokusera på en huvudmålgrupp för guiden. eller ännu hellre, utveckla guider anpassade efter olika målgrupper.

en anpassad guide kan t ex vara innehåll på lätt svenska, på ett annat språk, en aktiverande "mysterie-berättelse" för familjegrupper, en rundvandring med en känd personprofil som ciceron etc.

skriv som du talar
en audioguide ska få era besökare att lyssna på flera spår.
därför är det generellt viktigt att meningar hålls korta, aldrig med fler än 25 ord per mening.

undvik dessutom långa ord och ge förklaringar när fackuttryck behöver användas. genom att variera längden på meningarna i manuset kan en rytm skapas som låter naturligare för talade framställningar.

inkludera den tänkta lyssnaren i det som berättas. använd ord som "vi" eller "vår", vilket stärker närvarokänslan och fokus för lyssnaren. t ex "när vi står framför tavlan verkar den helt fyrkantig. men ta två steg åt sidan så är den plötsligt.." osv.

berättande kan samtidigt ha olika form, vilket påverkar hur manuset utarbetas. en dramatiserad dialog är t ex annorlunda än en dokumentär berättarröst. en guide med arkivljud kan heller inte alltid påverka tidigare inspelningar.

en riktlinje är därför även att hålla ljudspår korta (varierad längd), som mest max 4,5 minuter. fördela längre spår så att väsentligt innehåll kommer i första delen, medan
om möjligt låt besökaren välja att lyssna vidare med pauser mellan inslagen.

hänvisa till miljön
besökare som använder audioguider förväntar sig att de ska ge kommentarer till vad som är utställt och dessutom vara en hjälp att följa en utställning.

vid en levande visning ställer sig en guideperson vid ett valt föremål, eller indikerar med gester vad visningen kommenterar.

på samma sätt behöver audioguidens innehåll också ge besökaren hänvsning till tydliga föremål eller miljöinslag som kommenteras, så att hon kan läsa av sin egen position i förhållande till guidens innehåll. hänvisningar kan t ex bestå av följande: "vi ska nu stå framför den stora glasmontern på högra väggen. i montern hänger en.."

den orienterande funktionen hos audioguider kan med fördel dessutom påpeka eventuella hinder för besökarna. t ex låga dörröppningar i kulturhistoriska byggnader eller liknande. en del av produktionen består därför i att inventera eventuella hinder vid förflyttningar mellan guidens valda innehållspunkter.


musedia audioguide hjälper er med produktion. från rådgivning och målgruppssäkring, till manusarbete eller komplett digital produktion.

kontakta oss så berättar vi gärna mer!

» om audioguider
» välja teknik

»
distribution
»
resurser|